تلفن های تماس دانشگاه

تلفن ها ۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۷۹

۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۸۰

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۱

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۲

فکس ۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۰
موقعیت ساختمان های دانشگاه شهرضا در سطح شهر بر روی نقشه گوگل : آدرس ساختمان  اصلی دانشگاه : شهرضا – کیلومتر 3 جاده دهاقان

صندوق پستی : 146-86145

ساختمان  اصلی دانشگاه :

goo.gl/maps/TYzaPbSoyrEjFEGN7

سرای دانشجویی دانش (پسران):
goo.gl/maps/3nkWLGGKgpR2

سرای دانشجویی اردیبهشت (دختران):
goo.gl/maps/YT5ZBtdtGkk

داخلی های کارمندان و اعضای هیئت علمی

داخلی سمت –  نام خانوادگی داخلی سمت –  نام خانوادگی
100 دبیرخانه – خانم صلاحی 128 امور مالی- آقای عمادی
101 رئیس دفتر ریاست-  آقای مهندس امیری 129 آقای مهندس گلابی
102 امور اداری –  آقای مهندس صالح 131 (heiatelmi1)آقای دکتر طباطبایی- آقای دکتر کاظمی-آقای دکتر دهقان
103 روابط عمومی- امور ایثارگر-  آقای بصیرت 132 (heiatelmi2) آقای دکتر افشاری – آقای  دکتر شمس
104 حراست –  آقای سلیمانی 133 (heiatelmi3)آقای دکتر اسکندری– آقای دکتر گیوی– آقای دکتر امیریون
105 آموزش – آقای رمضانی 134 (heiatelmi4)آقای دکتر جان نثاری- آقای دکتر مرادزاده
111 فناوری اطلاعات – آقای مهندس منصف 135 (heiatelmi5)خانم دکتر حسینی – خانم دکتر لطفی
114 رفاهی– کتابخانه- شهریه- آقای علیدادی 138 (heiatelmi6)آقای دکتر معتمدی
115 مدیر آموزش – آقای دکتر باقری 139 دانشجویی – خانم قربانی
116 آموزش – آقای لطفی 146 آزمایشگاه – آقای لطفی
117 آموزش – آقای مهندس قریشی 163 آقای مهندس میرطاووسی
118 آموزش – آقای مهندس رفعت 166 ارتباط با صنعت – آقای مدنی
121 امور مالی – آقایان فخار ، طبائیان 147  انتظامات
122 طرح و برنامه – دکتر مهرور 148 خوابگاه پسران-  انتظامات
126 امور عمرانی – آقای مهندس همسایگان 149 خوابگاه دختران –  سرپرستی
127 امور مالی- آقای آقابزرگی    

بعد از وارد کردن شماره کلید # را شماره گیری نمایید .