تلفن های تماس دانشگاه

تلفن ها ۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۷۹

۰۳۱-۵۳۲۳۸۳۸۰

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۱

۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۲

فکس ۰۳۱-۵۳۲۴۵۰۱۰
موقعیت ساختمان های دانشگاه شهرضا در سطح شهر بر روی نقشه گوگل : آدرس ساختمان  اصلی دانشگاه : شهرضا – کیلومتر 3 جاده دهاقان

صندوق پستی : 146-86145

ساختمان  اصلی دانشگاه :

goo.gl/maps/TYzaPbSoyrEjFEGN7

سرای دانشجویی دانش (پسران):
goo.gl/maps/3nkWLGGKgpR2

سرای دانشجویی اردیبهشت (دختران):
goo.gl/maps/YT5ZBtdtGkk

داخلی های کارمندان و اعضای هیئت علمی

داخلی سمت  نام خانوادگی داخلی سمت  نام خانوادگی
100 دبیرخانه : خانم صلاحی 128 امور مالی:  آقای عمادی
101 دفتر ریاست:  آقای مهندس امیری 129 امور عمرانی : آقای مهندس گلابی
102 امور اداری :  آقای مهندس صالح 131 مدیرگروه برق :  آقای دکتر کاظمی

هیات علمی گروه برق : آقای دکتر طباطبایی

هیات علمی گروه مکانیک:  آقای دکتر دهقان

103 روابط عمومی- امور دانشجویان ایثارگر:  آقای بصیرت 132 هیات علمی گروه کامپیوتر: آقای دکتر افشاری – آقای  دکتر شمس
104 حراست :  آقای سلیمانی 133 هیات علمی گروه برق : آقای دکتر اسکندری–                   آقای دکتر امیریون – آقای مهندس میرطاووسی
105 آموزش مجازی :  آقای رمضانی 134 مدیرگروه علوم پایه: آقای دکتر مرادزاده

هیات علمی گروه علوم پایه :آقای دکتر جان نثاری

111 فناوری اطلاعات : آقای مهندس منصف 135 مدیرگروه کامپیوتر: خانم دکتر لطفی

هیات علمی گروه کامپیوتر: خانم دکتر حسینی

113 امور دانشجویی، خوابگاه، وام دانشجویی: خانم قربانی 163 هیات علمی گروه برق :آقای دکتر گیوی

هیات علمی گروه مکانیک: آقای دکتر قربانی

114 شهریه دانشجویی، کتابخانه : آقای علیدادی 146 آزمایشگاه : آقای لطفی
116 آموزش :  آقای لطفی 147 انتظامات
117 آموزش :  آقای مهندس قریشی 166 امور فرهنگی – ارتباط با صنعت: آقای مدنی
118 آموزش : آقای مهندس رفعت 106 کارپرداز : آقای فخار
121 امور تغذیه:   آقایان فخار ، طبائیان  
122 مدیرگروه مکانیک :  دکتر معتمدی

هیات علمی گروه مکانیک: دکتر مهرور

   
126 امور عمرانی: آقای مهندس همسایگان  
127 امور مالی: آقای آقابزرگی    

بعد از وارد کردن شماره کلید # را شماره گیری نمایید .