گزارش دستاوردهای وزارت علوم در دولت تدبیر و امید منتشر شد

وزارت علوم

چکیده عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت تدبیر و امید شامل دستاوردهای حوزه های مختلف آموزشی،پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، همکاری های علمی و بین المللی و دانشجویی منتشر شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، متن این گزارش از طریق پیوست ذیل قابل دسترسی است: