هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهرضا از قاب دوربین 
هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شهرضا برگزار گردید/گزارش تصویری