دکتر محسن جنتی

سمت :  معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

تحصیلات: دکتری مهندسی برق
شماره تماس:   ۵۳۲۳۸۳۷۹-۸۰ (۰۳۱)
دورنگار: ۵۳۲۴۵۰۱۰ (۰۳۱)
: Email mohsen.jannati@shahreza.ac.ir

مشاهده رزومه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

معاونت آموزشی دانشگاه،وظیفه برنامه ریزی،اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی،سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات:

 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی،با همکاری مسئولان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و تظارت بر اجرای آنها
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم گیری در مورد فعالیت های آموزشی
 • مطالعه و تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های تابعه،از طریق نظارت مستقیم
 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی -ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

شوراها و کمیته های تحت نظارت معاونت آموزشی و دانشجویی :

 • شورای آموزشی
 • کمیته ی استخدام هیات علمی دانشگاه
 • شورای برنامه ریزی دانشگاه و کمیته برنامه ریزی درسی

شورای آموزشی

به منظور تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت های آموزشی و حل مسائل آموزشی دانشجویان،بر اساس قوانین و مقررات آموزشی،با حضور معاون آموزشی،مشاور آموزشی،مدیران گروه ها و ریاست آموزش تشکیل می شود.

وظایف اعضای شورای آموزشی به قرارذیل است:

 • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه،برای ایجاد زمینه ی اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه در امور آموزشی
 •  سیاست گذاری آموزشی،تدوین برنامه و تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه
 • بررسی کیفیت آموزش در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی
 •  بررسی مسائل آموزشی دانشجویان براساس مصوبات آئین نامه های آموزشی وزارت علوم