معاونت اداری و مالی دانشگاه نقش مهمی در راهبری و هدایت سیستم پشتیبانی دانشگاه و  تأمین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه‏ها بر عهده دارد. در مجموع می‏توان گفت که این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره­وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید. عمده ‏ترین وظایف و اختیارات حوزه معاونت اداری  و مالی از این قرار است:

١) همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه؛
۲) نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط؛
۳) اداره امور مالی دانشگاه بر طبق مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیات امناء؛
۴) نظارت بر امور استخدامی دانشگاه بر طبق مقررات آئین نامه های موجود؛
۵) نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
۶) همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه؛
۷) تهیه و اجرای طرح های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات اجرایی دانشگاه؛
٨) نظارت، کنترل و ارزشیابی امور کارکنان دانشگاه؛
٩) رسیدگی به امور گزینشی و تخلفات کارکنان با بهره‏گیری از نیروهای مجرب دانشگاه