شورای دانشگاه :

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

۱- ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه؛
۲- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونتها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛
۳- بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه؛
۴-بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاستهای هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛
۵- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت؛
۶- بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها؛
۷- بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
۸-ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد؛
۹- تدوین و تصویب آیین‌نامه های داخلی شورا و کمیته های آن.

 


* براساس ماده ۱۷ آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۲۴۹ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷۰/۴/۱۱

  به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هیآت رئیسه، در هر یک از حوزه های معاونت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و تحصیلات تکمیلی، شوراهایی با ترکیب و وظایف خود و به ریاست هر کدام از معاونان تشکیل می شود. این شوراها، شورا های تخصصی دانشگاه محسوب می شوند و حکم اعضای آن را رئیس دانشگاه صادر می کند. شورای دانشگاه می تواند به صواب دید خود مسائلی را برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شورا های تخصصی محول کند.

 شورای آموزشی :
براساس ماده ۱۸ آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیت‌های آموزشی،شورای آموزشی تشکیل می‌شود.

 شورای پژوهشی :
براساس ماده ۲۱ آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیتهای پژوهشی،شورای پژوهشی تشکیل می‌شود.

 شورای  فرهنگی :
براساس ماده ۳۰ آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف‌مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با رییس دانشگاه در تحقق ارزشهای اخلاقی و فرهنگی اسلام در شئون مختلف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل‌می‌شود.

  شورای دانشجویی :
براساس ماده ۲۴ آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد فکری و روحی و تأمین نیازهای‌رفاهی دانشجویان و همکاری با معاون دانشجویی در امور اجرایی، شورای دانشجویی دانشگاه تشکیل می‌شود.

 کمیته انضباطی دانشجویان