دکتر  امیر حسین علی بیــــگی

رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا

دانشیار دانشگاه رازی 

 شماره تماس:  ۵۳۲۴۵۰۱۱ 

     دورنگار: ۵۳۲۴۵۰۱۰


بخشی از رزومه علمی و اجرائی 
* چاپ بیش از ۱۱۰ مقاله علمی پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و خارجی
مجری ۴۰ طرح پژوهشی ملی، استانی و دانشگاهی
تألیف ۴ جلد کتاب و ترجمه ۲ جلد کتاب
دانشیار دانشگاه رازی
راهنمایی بیش از ۳۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و ۶ رساله دکتری
*کارشناس ارشد هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی
کارشناس ارشد دفتر نظارت و ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی
رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی
عضو اتاق فکر تعاون استان کرمانشاه
مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه رازی
مدیر گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی
عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه رازی