دکتر صادق مطهر

رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا 

شماره تماس:  ۵۳۲۴۵۰۱۱ 

     دورنگار: ۵۳۲۴۵۰۱۰