محمد حسن امیــری 
سمت :رئیس دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

شماره تماس:   ۵۳۲۳۸۳۷۹-۸۰ (۰۳۱) داخلی ۱۰۱
دورنگار: ۵۳۲۴۵۰۱۰ (۰۳۱)
: Email amiri.mhs@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

صادق بصیــرت
سمت : روابط عمومی و ارتباط با صنعت

شماره تماس:   ۵۳۲۳۸۳۷۹-۰۳۱ داخلی ۱۰۳
Email : Sadegh_basirat@yahoo.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ایمان رمضـانی
سمت :   دبیرخانه مرکزی

شماره تماس:   ۵۳۲۳۸۳۷۹-۸۰ (۰۳۱) داخلی ۱۰۵
دورنگار: ۵۳۲۴۵۰۱۰ (۰۳۱)
: Email dabirkhaneh@shahreza.ac.ir