تهیه گزارش واحد خبرصدا و سیمای اصفهان از فعالیتهای علمی پژوهشی دانشگاه شهرضا
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی شهرضا ؛ دفتر خبرصداو سیمای مرکز اصفهان در شهرضا صبح روز سه شنبه ۲ آذر ماه با حضور در دانشگاه و مصاحبه با رئیس دانشگاه، معاون آموزشی پژوهشی ، مدیرگروه فنی مهندسی و تعدادی از دانشجویان از فعالیتهای علمی پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه گزارش تصویری جهت پخش در خبر صدا و سیمای اصفهان تهیه نمود.

تهیه گزارش واحد خبرصدا و سیمای اصفهان از فعالیتهای علمی پژوهشی دانشگاه شهرضا