به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا ؛ برای نخستین بار مسابقات ورزشی دانشجویی بین مراکز آموزش عالی شهرستان شهرضا به میزبانی این مرکز آموزش عالی در رشته دومیدانی (استقامت ۵ هزارمتر) در پیست دومیدانی ورزشگاه تختی شهرضا برگزار گردید که درپایان آقای محمود خسروی از دانشگاه پیام نور حائز رتبه اول، آقای ساسان عباسی از دانشکده فنی وحرفه ای خوارزمی حائز رتبه دوم و آقای حامد گودرزی از دانشگاه پیام نور حائز رتبه سوم گردیدند.
برگزاری مسابقه ورزشی بین دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان شهرضا به میزبانی مرکزآموزش عالی شهید مدرس شهرضا
همچنین جهت تقدیر از این دانشجویان، از طرف ریاست مرکز جناب آقای دکتر حمیدرضا کریم زاده، لوح تقدیری به آنها اهدا گردید.